The Art of family Business Management

การบริหารธุรกิจครอบครัว
ศาสตร์และศิลป์แห่งความยั่งยืน
DATE 17/11/2018

The Art of Family Business Management
หลักสูตรการบริหารธุรกิจครอบครัว ศาสตร์และศิลป์แห่งความยั่งยืนi
 

 

Hilight

Understand Family Constitution Principle and Lesson Learn
จากปมปัญหาความขัดแย้งของสมาชิกในธุรกิจนำไปสู่ความแตกแยกของตระกูล

การพัฒนาธรรมนูญครอบครัวสำหรับธุรกิจครอบครัวยุคใหม่ จึงเป็นเรื่องที่ครอบครัวต้องใส่ใจและให้ความสำคัญเรียนรู้การพัฒนาธรรมนูญครอบครัวการนำธรรมนูญครอบครัวไปปฏิบัติให้ได้ผล พร้อมทั้งการบริหารสภาครอบครัว และสภาธุรกิจ กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธรรมนูญครอบครัวของตระกูล

 

Business Structure Design
ดีกว่าไหมหากปรับการจัดการกงสีรุ่นเก่า เป็น โฮลดิ้ง

การวางโครงสร้างธุรกิจครอบครัวเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดีกว่าไหมหากครอบครัวสามารถ สร้างความเป็นธรรม แล้วลดความขัดแย้งให้กับสมาชิกครอบครัวได้ เพื่อสร้างความยั่งยืนและความมั่งคั่งของครอบครัว รวมถึงการนำธรรมนูญครอบครัวมาบังคับใช้อย่างจริงจัง และเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษี

 

Succession Planning for Family Business
จากการสำรวจพบว่า มีเพียง 3% เท่านั้นที่อยู่รอดเกินรุ่นที่ 3

ศึกษารูปแบบต่างๆของการสืบทอดธุรกิจครอบครัว ศึกษาการวางแผนการสืบทอดให้มีความราบรื่นบริหารอย่างมืออาชีพ ส่งต่อความยั่งยืนไปสู่รุ่นถัดไปแบบไร้กังวล เรียนรู้วิธีการบ่มเพาะทายาทให้มีความพร้อมรับการสืบทอด รวมถึงเทคนิคในการแก้ไขปัญหาในการสืบทอดธุรกิจจากครอบครัวธุรกิจชั้นนำ

 

Build up Family Business Competitive Advantage
การเปลี่ยนแปลงเสี้ยววินาที อาจส่งผลต่อสถานการณ์ธุรกิจครอบครัวของเรา

การรับมือของธุรกิจครอบครัวต้องมีรูปแบบการบริหารอย่างมืออาชีพอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เรียนรู้กลยุทธ์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และเทคนิคลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มที่เหมาะสม
กับครอบครัว

 

ระยะเวลาการอบรม
วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 | เวลา 08:30น. - 16:30น.
 

สถานที่อบรม
มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย อาคาร 23 ชั้น 7
 

ค่าธรรมเนียมการอบรม
สมาชิก YEC ท่านละ 10,000 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 15,000 บาท
 

ช่องทางการชำระ
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 030-031-2758 
ชื่อบัญชี บริษัท แฟมซ์ จากัด สาขา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณฐิติมา       โทร 064-969-9147
คุณทัศวรรณ   โทร 061-816-1661
E-mail          Contact@famzgroup.com
Line id         @famz

..Loading..

© 2017 FAMZ. All rights reserved | Design by BaanCode